Política de Gènere participativa d’IAP

Volem una política de gènere de l’Associació Acció Internacional per la Pau que sorgeixi d’un procés participatiu que compti amb la implicació de totes les persones vinculades a l’organització: voluntàries (locals i internacionals), equip tècnic i junta directiva.

I volemque vagi més enllà de l’establiment d’unes línies generals d’acció; volem que parteixi de la realitat de les relacions internes de l’entitat, del contingut i els resultats dels projectes que ha desenvolupat fins ara i que, a més, estableixi un protocol d’acció contra les violències que es puguin produir en les activitats que duu a terme.

Per tant, volem analitzar, capacitar-nos, sistematitzar i, sobretot, fer-ho de manera col·lectiva i consensuada. Creiem que, només d’aquesta manera, el document resultant serà fruit d’una reflexió interna i una revisió seriosa de les pràctiques discriminatòries que es produeixen en el nostre entorn o que, també, reproduïm, sovint, de manera inconscient.