Acompanyament Internacional

 

Què és el Acompanyament Internacional?

HEl Acompanyament Internacional és una estratègia de protecció a persones, organitzacions o comunitats en risc de patir violència política a causa del seu treball comunitari, mediambiental, en matèria de gènere o en defensa dels Drets Humans. Tot un conjunt d’accions destinades a reduir i prevenir amenaces que afectin la integritat física i psicològica de les persones o al desenvolupament de les seves activitats. L’Acompanyament Internacional a Colòmbia s’ha demostrat com un instrument eficaç a l’hora d’incrementar la seguretat de les persones i organitzacions socials que es veuen amenaçades per la violència política, en un entorn en el qual l’Estat és incapaç de vetllar pel compliment dels Drets Humans fonamentals i garantir la protecció de les persones.

A IAP treballem de manera coordinada amb les organitzacions camperoles i defensores de Drets Humans a Colòmbia, i el nostre treball s’articula al voltant de tres pilars bàsics interdependents entre ells.

1. Presència física a entorns d’alt de risc

L’Acompanyament Internacional pot ser un important factor de dissuasió davant amenaces directes a terreny. Mitjançant la interlocució, IAP informa les conseqüències que pot tenir una acció que vulneri els Drets Humans, segons la pròpia Constitució del país i els tractats internacionals de Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari. Acompanyant físicament les activitats de les organitzacions i a les persones amenaçades, es genera un espai de seguretat per a que puguin fer la seva feian amb garanties.

2. Incidència política

La presència a terreny és efectiva en la mesura en què IAP pot oferir una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol situació d’emergència. Per això, es mantenen reunions periòdiques amb autoritats militars, civils, diplomàtiques, altres ONG, organitzacions i organismes internacionals o moviments socials.

3. Difusió i sensibilització

La producció i distribució d’informació és clau en l’acompanyament internacional. El desplegament d’acompanyants en entorns d’alt risc proporciona informació molt valuosa sobre la situació de vulneracions de drets en els contextos on acompanyen. El nostre propòsit és donar veu a les organitzacions socials i camperoles que tenen dificultat a l’hora d’accedir a mitjans de comunicació i difondre la seva situació i reivindicacions. D’aquesta manera acostem realitats llunyanes buscant la construcció d’una cultura de la pau i la solidaritat internacional.

Les acompanyants internacionals passem molt temps en terreny amb les organitzacions socials, amb les quals es creen vincles forts i duradors. La relació és d’absolut respecte i total confiança i, de la mateixa manera que els oferim protecció i seguretat, elles ens guien i cuiden de nosaltres en els seus espais.

L’Acompanyament Internacional forma part d’una estratègia més àmplia de protecció, on coexisteixen diferents mecanismes comunitaris, nacionals i internacionals. El nostre propòsit és enfortir els mecanismes comunitaris des de la no-ingerència i el respecte absolut cap a les activitats i les decisions polítiques de les organitzacions que acompanyem.

Voluntariat Internacional